O P E N B A R E     V  E  R  K O O  P

woensdag 12 juni 2019 om 10.30 uur

Krachtens artikel 2:1207 van het Burgerlijk Wetboek van Suriname zal het navolgend onroerend goed in het openbaar worden verkocht.

Het perceelland, groot 755,28 m2, gelegen te Paramaribo, op de kaart van G. Kanhai d.d. 29 april 1974, aangeduid met de letters E F G H en no. 7, welk perceel deel uitmaakt van het perceelland, gelegen aan de Hendrikstraat, thans bekend als Afdeling I Sectie Mattonshoop no. 128.

De verkoop zal plaatsvinden ten overstaan van Mr. J.G. Kemp, notaris in Suriname op woensdag 12 juni 2019 om 10.30 uur ten kantore aan de mr. F.H.R. Lim A Postraat nummer 15.

Aankomende:

1. de heer M. Gopal

  1. “Stichting Hot Win”

OPENBARE     VERKOOP

              woensdag 12 juni 2019 om 11.00 uur des voormiddag’s

Ingevolge artikel 1207 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek zullen de navolgende onroerende goederen in het openbaar worden verkocht:

  1. Het perceelland, groot 1, 8333 ha., gelegen in het distrikt Wanica, aanged. op de kaart van F. Emanuels d.d. 6 september 1965 met de letters A D G E, deel uitmakende van het perceelland, gelegen aan het Verlengde Pad van Wanica in het distrikt Wanica, bekend als no. 15, deel uitmakende van de grond Mon Plaisir, m.u.v. de reeds verkochte en overgedragen gedeelten.

Adres: Mon Plaisirweg

 Het perceelland met al hetgeen daarop staat, groot 303,93m², gelegen te Paramaribo, aan de Ramgolamweg, op de kaart G. Kanhai d.d.29 april 1971, aanged. met de letters B P E F en met het nummer 5 A, deel uitmakende van het perceelland, groot 1.559,16m², gelegen te Paramaribo ten zuiden van de Ramgolamweg, aangeduid met het no. 5, welk perceelland deel uitmaakt van het perceelland, ontstaan uit de samenvoegingen van:

  1. a) Het perceelland, groot 0,70 ha., gelegen ten oosten van het Pad van Wanica te Paramaribo, aangeduid door figuur T S U V, deel van de plantage Beekhuizen; b) het perceelland , groot 0,7470 ha., gelegen ten oosten van het Pad van Wanica te Paramaribo, aangeduid door figuur V U W X, deel van de plantage Beekhuizen te Paramaribo.

Adres: Ramgolamweg no. 4. 

 

Het perceelland, met al hetgeen daarop staat, groot 498,24 m2, gelegen in het distrikt Wanica aan de Ramphalstraat, aangeduid op de kaart F. Emanuels de dato 13 december 1978 met de letters A B C D, aangeduid met het no. 21, deel het perceelland ontstaan uit de samenvoeging van:

  1. a) Het perceelland , groot 2,6150 ha., gelegen in het distrikt Wanica, ten westen van de Spoorbaan aan het Pad van Wanica, thans bekend als Afdeling Pad van Wanica West Sectie Abigaelslust nummer 8.
  2. b) Het perceelland, groot 2,6150 ha., gelegen in het distrikt Wanica, ten westen van de Spoorbaan aan het Pad van Wanica, thans bekend als Afdeling Pad van Wanica West Sectie Abigaelslust nummer 9.
  3. c) Het perceelland, groot 2, 6150 ha., gelegen in het distrikt Wanica, ten westen van de Spoorbaan aan het Pad van Wanica, thans bekend als Afdeling Pad van Wanica West Sectie Abigaelslust nummer 10.

 Adres: Ramphalstraat B.R. no. 24.

    

   De verkoop zal plaatsvinden ten overstaan van Mr. J.G. Kemp, notaris, of diens waarnemer op woensdag 12 juni 2019 om 11.00 uur des voormiddag’s ten kantore aan de mr. F.H.R. Lim A Postraat nummer 15.

Aankomende: de heer Premsingh Dharamsingh en mevrouw Soekarni Sarimoen.


O P E N B A R E     V  E  R  K O O  P

vrijdag 24 mei 2019 om 10.30

Krachtens artikel 2:1207 van het Burgerlijk Wetboek van Suriname zullen de navolgende onroerende goederen in het openbaar worden verkocht.

  1. Het recht van grondhuur – ter bebouwing en bewoning – voor de duur van 40 jaren – op het perceelland, grt. 2.438,35 m2, gel. in het district Nickerie aan de Narpatstraat, deel uitmakende van de Van Pettenpolder, ten zuiden van de Achterdam thans bekend als Van Pettenploder no. 295, aangeduid op de kaart van J.L. Wijdenbosch d.d. 21 mei 1985 door de figuur ABCDEF.
  2. het recht van grondhuur – ter uitoefening van de landbouw en veeteelt – vervallende 3 augustus 2050 – op het perceelland, grt. 600 ha., gel. in het distrikt Nickerie ten westen van de Noord-Zuidverbinding en ten noorden van de Zuid Drain, op de kaart van Caryl A. Cairo Lcs. d.d. 3 juni 2010 met de letters ABCDEF, thans bekend als Multi Purpose Corantijnprojekt no. 138.
  3. Het recht van grondhuur – voor het opzetten van een loods annex opslaan houtmaterialen – vervallende 19 mei 2050 – op het perceelland, grt. 4.057,90 m2, gel. in het district Nickerie aan de Verlengde Walther Hewittstraat, deel uitmakende van de Van Pettenpolder en bekend als no. 1043, aangeduid op de kaart van lic.rer.reg. R.I. Amelo Lcs. d.d. 26 januari 2009 met de letters ABCD.

De verkoop zal plaatsvinden ten overstaan van Mr. J.G. Kemp, notaris in Suriname op vrijdag 24 mei 2019 om 10.30 uur ten kantore aan de mr. F.H.R. Lim A Postraat nummer 15.

Aankomende:    1. de heer Ashwien R. KARAYA

                             2.Stichting “STICHTING RAVIKAR”OPENBARE     VERKOOP

 Woensdag 22 mei 2019 om 10.30 uur

Ingevolge artikel 1207 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek zal het navolgend onroerend goed in het openbaar worden verkocht:

Het perceelland, groot 959,23 m2, gelegen in het distrikt Saramacca, aangeduid op de kaart van Lcs. J.O.A. Mans dd.d 10 juli 2006 met de letters A B C D en het no. 7a, deel uitmakende van het oostelijke helft van het perceelland, bekend als Linkeroever Saramaccarivier nummer 12a.

De verkoop zal plaatsvinden ten overstaan van Mr. J.G. Kemp, notaris, of diens waarnemer op woensdag 22 mei 2019 om 10.30 uur des voormiddag’s ten kantore aan de mr. F.H.R. Lim A Postraat nummer 15.

Aankomende: 1. de heer Rugel A. JEFFEREY;

                          2. mevrouw Ingrid A. BELLIOT. 

OPENBARE  VERKOOP

    woensdag 8 mei 2019 om 10.30 uur

KRACHTENS RECHTERLIJK BEVEL

Op bevel van de Kantonrechter zal het navolgend onroerend goed in het openbaar worden verkocht.

Het recht van grondhuur – ter bebouwing en bewoning – vervallende 18 december 2046 op het perceelland, groot 842,55 m2, gelegen in het distrikt Marowijne aan de Julianaweg te Wonoredjo, bekend als nummer 577, thans kadastraal bekend als D 4221  nummer 302 en aangeduid op de kaart van Ir. W.A. Oldenstam de dato 6 september 2006 met de letters ABCD.

De verkoop zal plaatsvinden ten overstaan van Mr. J.G. Kemp, notaris in Suriname op woensdag 8 mei 2019 om 10.30 uur ten kantore aan de mr. F.H.R. Lim A Postraat nummer 15.

De algemene en bijzondere voorwaarden liggen ter inzage op ons notariaat en de bijzondere voorwaarden zijn neergelegd op het Griffie der Kantongerecht.

Aankomende: Farida N. MAHBOEB