O P E N B A R E     V  E  R  K O O  P

Woensdag 17 november 2021 om 10.00uur.

Ingevolge artikel 1207 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek zal het navolgend onroerend goed in het openbaar worden verkocht:

Het recht van grondhuur – ter bebouwing en bewoning – vervallende 26 mei 2034 – op het perceelland, met al hetgeen daarop staat, groot 714,07 m2, instede van 740,23 m2, gelegen in het distrikt Wanica, aangeduid op de kaart van de landmeter Lcs. J.O.A. Mans de dato negentien januari tweeduizend achttien met de letters A B C D en bekend als Santodorp nummer 254.

De verkoop zal plaatsvinden ten overstaan van Mr. J.G. Kemp, notaris in Suriname of diens waarnemer op woensdag 17 november 2021 om 10.00 uur ten kantore aan de mr. F.H.R. Lim A Postraat nummer 15.

Aankomende:

  1. de heer Jeanly Jannick ROSENBERG;
  2. mevrouw Felitia Joyce WATCHMAN;
  3. de heer Christopher Jon MACALPHINE.