OPENBARE     VERKOOP

                                woensdag 9 januari 2019 om 11.00 uur

Ingevolge artikel 1207 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek zal het navolgend onroerend goed in het openbaar worden verkocht:

Het erfpsachtsrecht – ter uitoefening van de landbouw- vervallende 5 mei 2020 – op het perceelland, groot 11.9499 ha., gelegen in het distrikt Para aan de Verlengde van Hattemweg, aangeduid met de letters A B C D en uitmakende de percelen bekend als nummers 102 en 103.


De verkoop zal plaatsvinden ten overstaan van Mr. J.G. Kemp, notaris, of diens waarnemer op woemsdag 9 januari 2019 om 11.00 uur des voormiddag’s ten kantore aan de mr. F.H.R. Lim A Postraat nummer 15.

Aankomende:

1. de heer Deryck J.h. FERRIER;

  1.  de heer Rodney E. FERRIER

                                          OPENBARE     VERKOOP

                                  woensdag 9 januari 2019 om 10.30 uur

Ingevolge artikel 1207 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek zullen de navolgende onroerende goederen in het openbaar worden verkocht:

  1. De zuidelijke helft van het erf, gelegen te Paramaribo aan de Tourtonnelaan bekend onder Nieuwe Wijk Letter B nummer 261 a 25, welke helft grenzende aan het erf letter B nummer 261 a 24 op de kaart van H. Raatgever de dato 12 oktober 1936 wordt aangeduid met de letters AEFD, groot ongeveer 1.000 m2.

 Adres: Tourtonnelaan 88


  1. Het erf, gelegen te Paramaribo aan de Prinsessestraat, bekend onder Nieuwe Wijk Letter B nummer elf a 2, van welk erf een kaart is vervaardigd door J.G. van der Jagt de dato 12 maart 1991, waaruit blijkt dat voormeld erf een oppervlakte beslaat van 238,30 m2 en is aangeduid met de letters A B C D.

 Adres: Prinsessestraat 28 

De verkoop zal plaatsvinden ten overstaan van Mr. J.G. Kemp, notaris, of diens waarnemer op woensdag 9 januari 2019 om 10.30 uur des voormiddag’s ten kantore aan de mr. F.H.R. Lim A Postraat nummer 15.


Aankomende: de heer Alwin R. MALAHA en mevrouw Vemia A. KALKA


                                     OPENBARE     VERKOOP

                     donderdag 27 december 2018 om 10.30 uur.

Ingevolge artikel 1207 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek zal het navolgend onroerend goed in het openbaar worden verkocht:

het perceelland, groot zeshonderd vierkante meter  (600 m2), gelegen te Paramaribo aan de Basja Fowroestraat, voorheen Blakka Teestraat, aangeduid op de kaart van Ir. K.R. Koole de dato negentien december negentienhonderd zeven en negentig met de letters A B C D en het nummer 1601 en deel uitmakende van de plantage De Morgenstond.

De verkoop zal plaatsvinden ten overstaan van Mr. J.G. Kemp, notaris, of diens waarnemer op donderdag 27 december 2018 om 10.30 uur des voormiddag’s ten kantore aan de mr. F.H.R. Lim A Postraat nummer 15.

Aankomende: de heer Charbel Rudie John VERS.


                    O P E N B A R E     V  E  R  K O O  P

                         Woensdag 12 december 2018 om 10.30 uur.

Op woensdag 12 december 2018 zal de Finabank N.V. gebruik maken van haar onherroepelijke machtiging als bedoeld in artikel 1207 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek en mitsdien overgaan tot een OPENBARE VERKOOP volgens de voorschriften der wet.

De Bank is niet verplicht om tot toewijzing aan de hoogstbiedende over te gaan.

De verkoop zal plaatsvinden om 10.30 uur des voormiddag ten overstaan van notaris Mr. J.G. Kemp te zijner kantore aan de Mr. F.H.R. Lim A Postraat nummer 15.

 Kadastrale omschrijving:

  1. het perceelland, met al hetgeen daarop staat, grt. 567,88 m2, gel. te Par’bo aan de Kristalstraat, aanged. o/d kaart van G.J. Eliazer d.d. 2 feb. 2004 m.d. letters ABCD en no. 2048;

 

  1. II. het recht van grondhuur – ter bebouwing en bewoning – op het perceelland, met al hetgeen daarop staat, grt. 1.999,90 m2, gel. te Par’bo ten zuiden v.d. Powisistraat, deel van het Geyersvlijtproject, aanged. o/d kaart van G.J. Eliazer d.d. 9 dec. 1999 m.d. letters ABCD en thans bekend als Geyersvlijt no. 2218.

Aankomende:

  1. dhr. C. SHI;
  2. mw. J. WANG;
  3. “STICHTING PENDLETON”, gevestigd te Paramaribo.